Regulamin Sklepu internetowego DecoProArt

Poniższy regulamin określa zasady na jakich są zawierane umowy sprzedaży poprzez Sklep oraz jego zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki korzystania ze Sklepu internetowego.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzi Anna Trzcińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DecoProArt, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Padlewskiego 54B, 06-500 Mława, NIP 5691898608, REGON 386185581.
 2. Dane kontaktowe oraz adres Sklepu: www.decoproart.pl e-mail – kontakt@decoproart.pl numer telefonu – 724540171

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem www.decoproart.pl i prowadzi sprzedaż produktów na odległość.
 3. Klient – każdy podmiot, który dokonuje zamówienia bądź korzysta z usług Sklepu internetowego zgodnie z treścią regulaminu.
 4. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 5. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 6. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 7. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu.
 8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Konto – usługa elektroniczna z przypisanym login i hasłem polegająca na przydzieleniu Klientowi części sklepu za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.
 11. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez klienta sklepu, które polega na wypełnieniu formularza dostępnego w Sklepie.

Wymogi techniczne

Dla Prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu potrzebne jest:

 1. urządzenie z dostępem do łącza internetowego
 2. aktywny adres poczty elektronicznej e-mail
 3. przeglądarka internetowa z włączoną akceptacją plików cookies oraz Java Script

Zasady zakupów w sklepie

 1. Podane ceny Towarów są cenami w polskich złotych i są cenami całkowitymi.
 2. Na cenę całkowitą zamówienia składają się podane w Sklepie: cena za Towar oraz jeśli w danym przypadku ma zastosowanie, koszt dostawy Towaru.
 3. Klient może dokonać zamówienia po zarejestrowaniu poprzez swoje konto oraz w przypadku gdy nie posiada konta. Dla obu przypadków warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 5. Następnym krokiem jest wybranie przez kupującego: sposobu dostawy Towaru, metody płatności za zamówienie oraz podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 6. Przed złożeniem zamówienia klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu Sklepu oraz go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna i konieczna, aby poprawnie złożyć zamówienie.
 7. Klikając ”kupuję i płacę” kupujący akceptuje wypełniony formularz zamówienia i jest to jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
 8. Po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia które złożył Klienta, zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest przesyłane automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 9. Dowodem zawarcia umowy stanowi zamówienie, które jest zapisywane w systemie Sklepu.

Płatności

 1. Za złożone zamówienie Klient może zapłacić następującymi metodami płatności:
  a)Płatność gotówką u kuriera podczas przy odbiorze zamówionego przesyłki
  b)Płatność z wykorzystaniem systemów szybkich przelewów: PayU, Przelewy24
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 3. Termin na wykonanie płatności wynosi 2 dni i jest on liczony od momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep.
 4. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy.

 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar bez wad.
 2. Termin realizacji zamówień wynosi od 1-3 dni roboczych.
 3. Jeżeli wybraną przez Klienta metodą płatności za zamówienie jest płatność z góry, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Jeżeli wybraną przez Klienta metodą płatności za zamówienie jest płatność za pobraniem, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po chwili jego złożenia.
 5. Sprzedawca wysyła towar jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. W zależności od wybranej metody dostawy Towary zostają dostarczone do klienta:
  a) za pośrednictwem firmy kurierskiej
  b) do paczkomatu
  c) w przypadku treści cyfrowych- drogą eletroniczną
 7. Potwierdzenie dokonania zakupu w formie faktury VAT lub paragonu w zależności od wybranej formy zostanie przesłane do klienta na podany przez niego adres e-mail bądź dołączone do przesyłki.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi produkt wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi bądź gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona.
 3. Na podstawie rękojmi Kupujący może na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  a) żądać usunięcia wady
  b) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  d) jeżeli wada jest istotna – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 4. Reklamację należy złożyć na adres mailowy: kontakt@decoproart.pl bądź drogą pocztową na adres DecoProArt Anna Trzcińska ul. Padlewskiego 54B 06-500 Mława, numer telefonu 724540171.
 5. Reklamowany towar należ odpowiednio zapakować i przesłać na adres podany w punkcie powyżej wraz z dowodem wpłaty i protokołem reklamacyjnym dostępnym do pobrania na stronie www.decoproart.pl
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie- w terminie nie później niż 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Jeżeli wynik rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta nie jest zadowalający, może on skorzystać z:
  a) usług internetowej platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
  b) pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów, która jest bezpłatna
  c) pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem a sprzedawcą
  d) pomocy polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Należy złożyć do niego wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumem przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać nam poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@decoproart.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: DecoProArt ul. Padlewskiego 54B 06-500 Mława.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Klient może samodzielnie sformułować oświadczenie, bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek niezwłocznie przesłać na własny koszt towar na adres sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zostaną zwrócone wszystkie koszta dokonanych przez niego płatności w tym koszty dostawy w terminie 14 dni od otrzymanie przez sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Klientowi przy użyciu takiej samej metody płatności jakiej użyć Klient przy zakupie Towaru, chyba, Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do momentu otrzymania z powrotem zwracanego towaru bądź do momentu otrzymania od klienta dowodu odesłania towaru.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:

 1. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 2. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 5. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
 6. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej
 7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

Dane osobowe oraz pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych które udostępniają Kupujący jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje odnośnie rodzajów, celów, podstaw prawnych czy też bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowy Klientów głównie w calu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług.
 3. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, który uniemożliwia dostęp do nich przez osoby trzecie.
 4. Użytkownicy serwisu mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia bądź wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych.
 5. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) przechowywane na urządzeniu Klienta i wykorzystuje je w celach statystycznych, marketingowych oraz aby zapewnić prawidłowe działanie sklepu.
 6. Sprzedawca informuje Klienta iż, aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę, Klient może skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki internetowej oraz odpowiednich programów. W przypadku uniemożliwienia przechowywania plików cookies, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.